ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Modernleşme çabası içerisinde bulunan azgelişmiş toplumların değişme, kalkınma ya da modernleşme süreçlerini yaşarken Batılılaşmakta mı; yoksa, Batı kültür ve gerçekliğinden bağımsız bir modern zihniyet  

Yüzyılların denemesinden çıkmış manevi değerlerimizi, örf adetlerimizi özünde yaşatan Nevruz doğanın canlanması, toprağın uyanması bayramıdır.  

Uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere yardım sağlayan örgütlerin istatistikleri, dünya genelinde insani yardım alanların büyük bölümünü Müslümanların oluşturduğunu göstermektedir.

Siyaset tarihçileri ve kuramcılar İbn Haldun’a derslerde deyinirler, bazen de sosyoloji-toplum felsefesi bağlamında gündeme getirilir,

Üst